Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Rıza Beyanı
KOZMOKLİNİK olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. ve 11. maddeleri uyarınca, siz değerli katılımcılarımızı aşağıdaki konularda bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
Müşteri, iş ortağı, danışman gibi sıfatları veya hizmet talepleri nedeniyle bireylere ait kişisel veriler elektronik veya fiziki ortamlarda, KOZMOKLİNİK Merkezi ve Ofisleri aracılığıyla toplanmaktadır.
KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veriler ve 6. maddesinde belirtilen özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki iş ve işlemler kapsamında işlenmektedir.
KOZMOKLİNİK tarafından kişisel veri sahiplerinin talepleri üzerine sunulacak hizmetlerin belirlenmesi veya mevcut hizmetlerin kişiselleştirilmesinde,
İlgili kişilerin mevcut veya yeni hizmetlerdeki tercihlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerçekleştirilen faaliyetler ile ticari faaliyetlerin planlanması veya bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde,
KOZMOKLİNİK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerde, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için yapılan süreçlerin iyileştirilmesi, planlanması gibi iş ve işlemlerde,
KOZMOKLİNİK üst yönetiminin belirlediği kısa, orta ve uzun vade stratejileri doğrultusunda yapılacak planlama faaliyetleri ve gerçekleştirme işlemleri sırasında,
KOZMOKLİNİK’in ürün ve hizmetlerinin, iş birliği yaptığı taraflar aracılığıyla sağlanmasında.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Yukarıda “Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi” başlığı altında açıklanan konular kapsamında, KOZMOKLİNİK tarafından toplanan ve işlenen veriler yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde ve ihtiyaç doğması halinde iş birliği yaptığı taraflar, hukuken yetkili kurum, kuruluş ve kişilerle paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin Arşivlenmesi ve Güvenliği
KOZMOKLİNİK, katılımcıların, adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, kimlik numarası gibi bilgiler yanında, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sosyal özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi kişisel bilgi içeren kayıtları üyeliğiniz devam ettiği sürece saklamaktadır.

Kişisel Veri Sahiplerinin Diğer Hakları
KVKK’nun 11. maddesi gereğince herkes KOZMOKLİNİK’e yazılı olarak başvurarak kendisiyle ilgili;
Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verisinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verisinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verisinin silinmesini veya yok edilmesini isteme
Kişisel verisinde düzeltme, silinme veya yok edilmeyle ilgili bir işlem gerçekleştirildiyse, bu işlemle ilgili olarak kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verisinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verisinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

RIZA BEYANI

Tarafıma 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın iş burada belirtilen kişisel verilerimin KOZMOKLİNİK ve KOZMOKLİNİK bünyesindeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.


ADI – SOYADI

TARİH

İMZA


Bilgilerinize sunarız.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.