Satış Sözleşmesi
MADDE 1: TARAFLAR :

I- SATICI : KOZMOKLINIK KOZMETIK VE MED. ÜR. PAZ. TIC. A.Ş.

Kısaca : SATICI

II- ALICI :

Satıcı’nın e-ticaret mağazası www.kozmobayi.com (KK Kozmetik Sanal Mağazası)’a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar.

Kısaca : ALICI veya MÜŞTERİ

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

MADDE 2: SÖZLESMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satısını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satısı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3: ÜRÜN BILGILERI

Mal/Ürün; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, sitede bulunan ürünlerle ilgili Satıcı’nın Alıcıya herhangi bir bildirim yapmadan değişiklik yapma hakkı vardır.

MADDE 4: SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE SÜRESİ

SATICI ile ALICI arasındaki Sanal Ortamda gerçekleşen ticari ilişkiye yönelik olarak aksi yazılı olarak kararlaştırılmayan tüm ticari işlemler, bu sözleşme hükümlerine tabidir.Bu sözleşme taraflar arasında daha önce sözleşmelere bağlanan ve/veya sözleşme olmaksızın gerçekleşen tüm ticari ilişki ve işlemlere de uygulanır.
Bu sözleşme, SATICI tarafından sözleşmenin feshine ilişkin gönderilen ihbar yazısının, ALICI’ya ulaştığı tarihe kadar geçerlidir. İhbarın ne şekilde ulaştırılacağı aşağıda (…) maddesinde açıklanmıştır. Ayrıca, banka havalesi ve Kredi Kartı ile ödeme esas olmasına rağmen, herhangi bir şekilde ALICI’nın, herhangi bir borcunu gününde ödememesi ve/veya SATICI’ya ALICI tarafından keşide edilen poliçenin ademi kabul ve ademi tediyeden protesto edilmiş olması halinde, işbu sözleşme, hiçbir ihtar gerekmeksizin kendiliğinden haklı sebeple feshedilmiş olacak ve SATICI’ya, bakiye alacağını tahsil için, ALICI aleyhine yasal yollara başvurma hakkıAncak, işbu sözleşme hükümleri, feshe rağmen, SATICI’nın alacağı ödeninceye kadar uygulanacaktır.

MADDE 5: SATIŞLAR VE TESLİMAT

Taraflar arasındaki, satışa konu emtianın, cinsi, kalitesi, miktarı, tutarı, ödeme şekli ve varsa özel şartlarını içeren sipariş formları, özel bağlantı teklif belgeleri, müşteri siparişi teyidi, faturalar ve yazılı özel anlaşmalar, bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılır. Söz konusu belgeler ile özel olarak düzenlenmeyen konularda, işbu sözleşme şartları geçerlidir.
ALICI, iş bu sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmamış ise satış konusu emtianın satış fiyatı fatura tarihinde SATICI’nın cari satış fiyatıdır. SATICI, fatura ve/veya teslim edilmemiş ürünün fiyat ve satış şartlarını ihbarsız değiştirebilir.

Bu sözleşme, satışlar ve satışlarla ilgili tüm belgelerden ve kıymetli evraktan kaynaklanan tüm giderler ile vergi, resim ve harçların sorumluluğu ALICI’ya aittir ve ALICI tarafından ödenecektir.

Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için ALICININ yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

Sözleşme konusu ürün, ALICI dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden, ALICI tarafından bildirilen sevk bilgilerindeki yanlışlıktan veya ALICI’nın bildirdiği adreste olmamasından dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI nın tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusunun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 işgünü içinde SATICI ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye/kargo giderleri ALICI’ya

SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesimhaklarından birini kullanabilir. ALICI nın siparisi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde ALICI’ya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın ALICI’nın hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI’ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

ALICI ve/veya ALICI nın teslimat yapılmasını istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin hasarlı olması durumunda, garanti şartları içindedeğiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICI’ya, ALICI tarafin teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır.

Zarar/hasar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Ürün ALICI tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Ürün kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI’ya
MADDE 6: BELGE VE ÖDEMELER

I- ÖDEMELER

SATICI ve ALICI arasındaki ticari ilişki ve işlemlerden doğan hak ve borçların gününde ifası esastır.

ALICI, satışa konu ürün bedelleri ile sair hususlardan doğan borçlarını, sipariş verdiği anda SATICI’nın kabul edeceği ödeme şekilleri ile kabul edilmez ise nakden kapatacaktır. Ödemeyi müteakip, SATICI tarafından irsaliye ve/veya fatura tanzim edilecektir.

Taraflar arasındaki bütün tediyelerin ispatı, banka yolu ile yapılmış olmasına bağlıdır.

ALICI’ nın ödemeleri, öncelikle SATICI’ya olan vade farkı ve temerrüt faizi borçlarına mahsup edilir. Nakten veya Kredi kartı ile yapılan ödemeler, SATICI’nın doğmuş ve doğacak vade farkı ve temerrüt faizi alacaklarından vazgeçtiğini göstermez ve SATICI’nın bunları ALICI’dan talep hakları saklıdır.

Fatura bedeli; mal bedeli ve/veya kur farkı, vade farkı ile temerrüt faizine uygulanacak KDV’den oluşur.

SATICI tarafından yapılan satışların bedelleri, ALICI tarafından vadeli ödenecek ise SATICI’nın tayin ve tespit ettiği şekilde ALICI’dan teminata alınması halinde vadeli satış mümkündür.
Teminat olarak alınan kıymetlerin gerektirdiği masraflar esas itibariyle ALICI’ya aittir. SATICI uygun gördüğü taktirde bunların tamamını veya bir kısmını üstlenip üstlenmemekte serbesttir. ALICI’nın bu konuda herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur.

ALICI’nın gösterdiği teminatlar SATICI tarafından yeterli bulunmadığı taktirde, SATICI, ALICI’nın vereceği siparişleri kabul edip etmemekte serbesttir. ALICI’ nın bu konuda herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur.

ALICI, borçlarına karşılık SATICI’nın yazılı kabulü ve vade farkı ayrıca hesaplanmak ve ödenmek üzere ve TTK’ na göre düzenlemiş ve vergisi keşide eden tarafından ödenmiş çek ve/veya bonoları SATICI’ya ciro ederek verebilir. SATICI, ALICI tarafından ciro edilen çeklerin postada veya bankada veya herhangi bir şekilde kaybından veya yok olmasından sorumlu tutulamaz.

ALICI tarafından, SATICI’ya verilen kambiyo senetlerinin gününde tahsil edilmemesi veya herhangi bir nedenle zayii halinde veya vadelenmiş Kredi Kartı ödemelerinde tahsil imkanı kalmaması halinde, bunların tutarı ile yapılan masraflar ve ödeme tarihine kadar %7 oranında temerrüt faizi, SATICI’nın ihbarı üzerine, nakden ve def’aten ödenir. Bu ihbarın, herhangi bir nedenle gecikmesinin sorumluluğu, nakit ödeme yerine kambiyo senedi veren ALICI’ya aittir.

ALICI’nın keşide veya ciro ederek SATICI’ya verdiği çek ve bonoların günlerinde ödenmemesi Kredi Kartından tahsilinin mümkün olmaması durumlarında, bunların bedelleri SATICI’nın ilk ihbarında ALICI tarafından, vade gününden itibaren vade farkları da eklenerek SATICI’ya ödenecektir. Aksi halde, bu borç dahil ALICI’nın, SATICI’ya olan tüm borçları müeccel hale gelecektir.

Harp, çatışma, dahili kargaşa, işgal, sabotaj, grev, lokavt, işçi ve memur direnişi, sel, deprem, yangın, ham veya yarımamul madde ve malzeme ithal veya dahili piyasadan temininin mümkün olmaması, enerji kısıtlaması gibi SATICI’nın ihtiyarında olmayan sebeplerle satış akdinin SATICI tarafından yerine getirilmemesi/getirilememesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunen kabul edilen sair mücbir sebep hallerinde, SATICI’nın ALICI’ya karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.
II- HESAPLARIN KAPATILMASI VE VADE FARKLARI

Vadeli satışlarda belirtilen ödeme gününün aşılması halinde aylık %7 oranında vade farkı uygulanır.

Hesapların, ALICI tarafından süresinde kapatılmaması halinde, ALICI’nın SATICI’ya Kredi Kartı, senet ve/veya çekle kapatılmış olanlarda dahil, tüm borçları ve vade farkları, SATICI’nın herhangi bir ihbarına gerek olmaksızın müeccel olur.

MADDE 7: DEĞİŞİKLİKLER VE FESİH

Sözleşme ve temerrüt faizi oranlarında değişiklikler, SATICI tarafından yazılı olarak ALICI’ya iadeli mektupla gönderildiği tarihten itibaren uygulanır.

ALICI’nın, bu sözleşme hükümlerine aykırı davranışı halinde SATICI tüm haklarının ifasını ve alacaklarının ödenmesini ALICI’dan derhal talep hakkına sahiptir ve ALICI buna uymak zorundadır. Buna uyulmadığı taktirde SATICI’nın ALICI’daki tüm hak ve alacakları herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın muaccel hale gelir.

Taraflardan birisinin, TTK hükümlerine göre diğer tarafa elektronik ortamda yapacağı yazılı ihbar ile sözleşme feshedilir. Kim tarafından feshedilirse edilsin ALICI tüm borçlarını SATICI’ya nakden ve def’aten ödemek zorundadır.

MADDE 8: İHBAR, İHTAR, TEYİD VE ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ

Taraflar arasındaki her türlü ihbar, ihtar ve teyitler ile bunlara karşı itirazlar; telgraf, iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığı ile yapılır.

Taraflar, adres değişikliklerini en geç 7 gün içinde sitedeki bilgi güncelleme bölümünden yapacaktır. Bu bölümde yer alan bilgiler taraflar arasında güncel ve geçerli addedilecek olup; taraflar bu konuda mutabıktırlar.

Bu bölümde mevcut adrese yapılan tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

MADDE 9: CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kisi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkinin kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3.kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICI’nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI ya aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakki kullanılamaz. Hür türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkinin kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

MADDE 10: GİZLİLİK

SATICI, siteye üye olurken veya alışveriş yaparken ALICI nın kullandığı her türlü kişisel bilgileri (teslimat/fatura adresleri, telefon numaraları, vs.) gizli tutmayı ve işbu Sözleşmenin yerine getirilmesi amacı dışında kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11: İHTİLAF HALLERİ

Bu sözleşmeden kaynaklanan ya da sözleşme ile ilgili ihtilafların halinde, SATICI’nın defter, kayıt ve belgeleri yegane delil ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri, münhasıran yetkili kabul edilmiştir.

İş bu sözleşme, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçekleştirdikten sonra) ve info@kozmobayi.com adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

SATICI ALICI
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.